Generalforsamling Kredse og Fællesledelsen – Ny dato!

De to valgkredse og Fællesledelsen i Herning kommune varsler afholder vores ordinære generalforsamlinger mandag 5. oktober 2020 i Dansk Metals lokaler, Neksøvej 7, Herning. Bemærk nyt mødested!

Kl. 17.00 – 18.45
”Den politiske virkelighed” for vores tre politikere, Tommy Tønning om byrådspolitik, Conny Jensen om regionspolitik og Mogens Jensen om folketingspolitik. De tre politikere indleder hver med syv minutters beretning, og efterfølgende vil vores “Toastmaster” styre debatten og stille de skriftlige spørgsmål fra ”hatten”.

Kl. 18.45 byder vi på sandwich, øl og vand.

Dagsorden for generalforsamlingen

Kl. 19.00 Velkomst, godkendelse af forretningsorden for mødet v/formand Knud Egon Poulsen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden for mødet
4. Valg af stemmeudvalg
5. Beretning, uddybende bemærkninger til den skriftlige beretning v/ formand Knud Egon Poulsen
6. Regnskab for 2019 og budget for 2020 v/kasserer Bodil Kaptain
7. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 24. september 2020
7.1 Ændringsforslag til opstillingsregler ved byrådsvalget november 2021 i Herning kommune
7.2 Andre forslag

Fællesledelsens generalforsamlingen afbrydes og medlemmerne deler sig i to selvstændige generalforsamlinger, Herning Sydkredsen og Herning Nordkredsen. Se nedenfor. Efterfølgende mødes alle og afvikler resten af fællesledelsens generalforsamling.

8. Valg af bestyrelse og revisor for 2 år – personforslag kan stilles på mødet.
8.1 Valg af Formanden På valg er Knud Egon Poulsen modtager genvalg.
8.2 Valg af kasserer (for 1 år) På valg er Bodil Kaptajn modtager ikke genvalg.
8.3 Valg af bestyrelsesmedlem På valg er Ingrid Andreasen modtager genvalg.
8.4 Valg af bestyrelsesmedlem På valg er Kai Østergaard modtager genvalg.
8.5 Valg af revisorer På valg er Orla Bredal modtager genvalg.
9. Valg af suppleanter for 1 år – personforslag kan stilles på mødet.
9.1 Valg af bestyrelsessuppleant På valg er 1. Bodil Schou og 2. Mona Hedegaard.
9.2 Valg af revisorsuppleant På valg er 1. Vera Nybo Jensen og 2. Jens Vind.

10. Valg af 4 delegerede til S partikongres/er i perioden frem til næste års generalforsamling.
Jf. partilovene har Herning partiforeningen forlods ret til 1 kongresdelegeret, herforuden har vi ret til tre
kongres delegerede. Fællesledelsesbestyrelsen bemyndiges til at vælge de tre delegerede.

11. Eventuelt

Valgkredenes generalforsamlinger

Dagsorden, Herning Sydkredsen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
4. Godkendelse af dagsorden for mødet
5. Valg af stemmetæller
6. Formandsberetning v/Lone Børlum
7. Regnskab v/Søren Groth Petersen
8. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde den 24. september 2020.
9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 24. september 2020.
10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 24. september 2020.

11.Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet.
11.1 Valg af formand, på valg er Lone Børlum – modtager genvalg.
11.2 Valg af kasserer, på valg er Søren Groth Petersen – modtager genvalg.
11.3 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet.

12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling, forslag om at bemyndige
bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.

13. Eventuelt

Dagsorden, Herning Nordkredsen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af forretningsorden for mødet
4. Godkendelse af dagsorden for mødet
5. Valg af stemmetæller
6. Formandsberetning v/Per Nielsen
7. Regnskab v/Ingrid P. Andreasen
8. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde den 24. september 2020.
9. Valg af folketingskandidat, forslag, skal være formanden i hænde den 24. september 2020.
10. Valg af regionsrådskandidater, forslag skal være formanden i hænde den 24. september 2020.

11.Valg til bestyrelsen, forslag kan stilles på mødet.
11.1 Valg af formand, på valg er Per Nielsen – modtager genvalg.
11.2 Valg af kasserer, på valg er Ingrid P. Andreasen – modtager genvalg.
11.3 Valg af bestyrelses suppleant, forslag kan stilles på mødet.

12 Valg af 2 delegerede til partikongres/er frem til næste års generalforsamling, forslag om at bemyndige
bestyrelsen til at vælge de 2 delegerede.

13. Eventuelt

Dato

05. okt 2020
Expired!

Tid

17:00 - 22:00

Sted

Dansk Metal
Neksøvej 7, Herning

Følg os på Facebook

Seneste nyheder

Medlemsinformation